Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Опубліковано тези VIІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

Запрошуємо Вас до обговорення матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» , присвяченої 75-річчю Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України: 

на цій сторінці (під тезами) та у групі Facebook (Для того, щоб приєднатися до обговорення та залишати коментарі, потрібно авторизуватися (увійти) через одну з наступних систем: Facebook, Twitter, Google, Disqus (або спочатку створити новий аккаунт в одній з них), після чого з'явиться можливість залишати повідомлення.)

Конференцію проводить лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання.

Інтернет-конференція триватиме до 15 червня 2020 року.

Тематика конференції:

  • Особливості контенту та організації різних видів дистанційного навчання. Застосування дистанційних технологій в психологічній та педагогічній практиці.
  • Психологічні засади професійної діяльності у дистанційному форматі.  
  • Віртуальний освітній простір як чинник психологічної підтримки та допомоги, зокрема,  в умовах карантину.
  • Психологічні механізми суб’єктності та суб’єктної активності, розвиток інтелекту та особистості у віртуальному просторі.
  • Психологічні  проблеми діяльності у глобальних, локальних та соціальних мережах.
  • Специфіка проектування, розробки та впровадження віртуальних освітніх середовищ.
  •  Досвід та вимоги до дистанційної психологічної підтримки розвитку і життєдіяльності різних вікових груп в умовах карантину.

Тези конференції: 

Chornyi A.M. Application of distance training technologies in the professional training of the border guard officers

Gergely T. Cognitive framework-based educational model for developing transferable thinking and reasoning competencies

Mescheryakov D.S. Development of subjectness during the quarantine: the experience of psychological help

Savchenko O., Kuznetsov K. Trust to online education

Shapiro V. Approvals approach during pandemic

Sharkova S., Manning D. Course design in american and ukrainian educational institutions using it

Березко І. Дискурсивне конструювання досвіду у соціальних мережах

Бешок Т. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо організації дистанційного навчання

Біла І.М. Розвиток мислячого суб’єкта в умовах дистанційної освіти

Візнюк І. Сучасні тенденції психологічної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання

Воронцова Е. Професійні компетентності вчителя для організації дистанційного он-лайн навчання

Воронюк І.В. Особливості психологічної реалізації креативної взаємодії в системах дистанційного навчання

Гнатюк О.В. Впровадження інформаційних технологій в практику роботи початкового навчання в умовах Нової української школи

Горлачов О.С. Міміко-жестове мовлення в системі освіти дітей з порушеннями слуху

Гренюк Л.С. Мотиваційна складова в навчальній діяльності учнів з порушенням слуху

Гриб’юк О.О. Особливості психофізіологічного розвитку учнів під впливом інформаційно-комунікаційних технологій: українські реалії

Губар С.Ю. Дистанційне навчання в умовах сьогодення: погляд студента

Гурлєва Т. Взаємовідповідальність як основа діалогу через медіатекст між автором і читачем

Дидковский С.В. Организация индивидуальной деятельности в социальных сетях

Дітюк П.П. Деякі уявлення про психологічні механізми

Дригус М.Т. Архітектоніка психологічної концепції нових інформаційних технологій навчання Ю.І. Машбиця

Жарков О.В. Діти з особливими потребами в освітньому просторі онлайн

Зазимко О.В. Збагачення життєвого досвіду студентів за умов дистанційного навчання у системі moodle

Зарецька О.О. Досвід залучення стратегій дискурсивного самоконструювання під час надання дистанційної психологічної підтримки

Зінченко О.В. Мережеві фейки як психологічна проблема

Калениченко Р.А. Психолого-педагогічні проблеми специфічної діяльності викладачів дистанційної освіти

Кетлер-Митницька Т. Студент як суб’єкт освіти в умовах дистанційного навчання

Клопота Є.А Використання тренінгових вправ у віртуальному освітньому просторі

Кобильченко В.В. Суб'єктна активність як вияв суб'єктності особистості

Коваленко О.Г. Створення коротких відеороликів з метою психологічної підтримки осіб віку пізньої дорослості в умовах карантину

Коваленко-Кобилянська І.Г. Основні психологічні механізми активізації суб'єкності у період старіння та старості

Козлова О.М. Взаємозв’язок мислення і мовлення в наукових дослідженнях загальної та спеціальної психології

Кокун О.М. «Випробування карантином» професійної життєстійкості – дистанційна та експрес-діагностика

Комісаров О.В. Наративно-цифровий підхід у сучасній педагогіці

Кривоконь Н.І., Мульована Л.І. Проблеми розвитку професійної свідомості майбутніх соціальних працівників в умовах  дистанційного навчання

Круглик О.П. Психологічні засади встановлення міжособистісної взаємодії в умовах дистанційного навчання

Куцова М., Дубовик О. Проблема діяльності практичного психолога в дистанційному просторі

Лич О.М. Психологічна підтримка та розвиток життєстійкості студентів-психологів під час дистанційних занять з психології

Лящ О.П. Емоційність та її особливості в  інтернет-комунікації

Малина Л.О. Текст художнього твору як комунікативна одиниця взаємодії автора і читача

Медянова О.В. Досвід розвитку комунікативної компетентності майбутніх медиків в умовах карантину (дистанційний формат)

Моляко В.О. Проблема конструювання образів світу у сучасному інформаційному просторі

Московець Л.П. Впровадження дистанційного навчання педагогічними працівниками літнього віку

Назар М.М. Дистанційні навчальні курси під час карантину: тенденції та психологічні можливості

Немченко Ю.В. Веб-квест, як інноваційна форма організації навчальної роботи

Одександренко К.В. Психолого-педагогічні аспекти навчання іноземної мови в контексті компетентнісного підходу у дистанційному форматі

Омельченко І.М. Особливості парасоціальної взаємодії з анімаційним персонажем дошкільників із затримкою психічного розвитку

Петрикіна А.С. Віртуальний потенціал освітнього простору музею

Пєтухова І.О. Психологічні наслідки карантину

Пирлик Я.В. Емпіричне дослідження змін самосвідомості підлітків у процесі rpg-гри

Рудницька С.Ю. Конструювання досвіду за умов пандемії: контури нового прагматизму

Смульсон М.Л. «Карантинна криза» і дистанційне навчання: психологічні проблеми

Супрун Д.М. Формування іншомовної компетенції психологів в умовах віртуального освітнього простору – вимога сьогодення

Тимофієнко Н.В. Психологічні вимоги до звуковимови у педагогічному спілкуванні

Фомічова Л.І. Особливості віртуального використання міміко-жестового мовлення особами з порушеннями слуху

Хлонь О.М. Застосування інтегрованих навчально-атестаційні комплексів в умовах обмеженої здатності до навчання здобувачів вищої освіти дистанційної форми навчання

Царенко Л.Г. Алгоритм надання дистанційної психологічної підтримки в умовах карантину

Чекстере О.Ю. Психологічна підтримка життєдіяльності дошкільників  в умовах карантину

Чепелева Н.В. Дискурсивное конструирование опыта в кризисных ситуациях

Шевченко С.В. Особливості підвищення мотивації здобувачів вищої освіти при організації дистанційного навчання в умовах карантину

Шевчук О.С. Аспекти реагування на суїцидогенну інформацію у соціальних мережах

Шиловська О.М. Психологічна підтримка учасників навчального процесу під час дистанційного навчання в молодшій школі

Шимко В.А. Виртуальные и офлайн сообщества: что общего?

Тези опубліковано в авторській редакції

Файл: 

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.