Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

РЕКОМЕНДАЦІЇ

V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

          1. З 10 по 31 травня 2017 року відбулася V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми».  Конференція здійснювалася онлайн. Вона була організована  лабораторією сучасних інформаційних технологій навчання

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Тези доповідей опубліковано на сайті лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання за адресою  http://www.newlearning.org.ua/content/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-i.... Дискусія відбувалася на цьому ж сайті та в групі лабораторії у Фейсбуці.  Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання.

         2. На конференції розглянуто гостро актуальні психологічні  проблеми діяльності у кіберпросторі, місця Інтернету, віртуального освітнього простору і соціальних мереж  у житті сучасної людини, специфіки проектування віртуальних освітніх середовищ, технології їх розробки та впровадження, а також питання розвитку та психологічної  підтримки різних вікових груп у дистанційному навчанні (включаючи людей похилого віку), специфіка відповідного контенту та організації навчального процесу. Проаналізовано досвід застосування дистанційних технологій різного напрямку в психологічній та педагогічній,  практиці, в тому числі, в дефектології. Поставлено проблему потенціалу, змісту та обсягу дистанційної психологічної допомоги військовослужбовцям, цивільним  фахівцям та постраждалим категоріям населення. Обговорено також дискусійні питання розвитку інтелекту та суб’єктності у віртуальному освітньому просторі.

         Виявлено основні напрямки парадигмальних змін структури навчання, зумовлених впровадженням у навчальний процес  віртуальних освітніх середовищ, побудованих за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій і мультимедійних розробок. Виділені базові характеристики учіннєвої діяльності у віртуальному освітньому просторі: самостійний знаннєвий пошук у гіпертексті, конструювання власного освітнього середовища та  індивідуальної освітньої траєкторії, самостійна постановка (вибір) учіннєвих задач, необхідність прийняття рішень щодо використання потенційностей середовища, перебирання на себе функцій управління власною учіннєвою діяльністю тощо. Розроблені питання ефективно організованого дистанційного навчання та учіннєвої діяльності у віртуальному освітньому просторі, що дозволяє йому виступати як дистанційне середовище саморозвитку.

         Обговорені актуальні завдання подальших досліджень моделі учасника, або респондента, що розуміється як спрощене уявлення індивідуума, який є реальним і унікальним або репрезентує певну групу чи вибірку індивідуумів, з певними наявними властивостями, станами та процесами, що протікають в ньому (них).

         Погоджений висновок про те, що розкриття психологічних особливостей і педагогічних можливостей групової роботи у контексті віртуального освітнього простору повинно зайняти в сфері досліджень інтернет-навчання значиме місце. Показано, що технології здійснення групової роботи – як навчальної, так і психологічної (психопрофілактика, психотерапія, особистісне зростання тощо) – мають у мережі Інтернет значні перспективи, що будуть лише розширюватися та поглиблюватися разом з подальшим науково-технічним прогресом у сфері віртуалізації, мережевих технологій та комп’ютерних гаджетів, причому в результаті цього прогресу відбуваються і відповідні зміни у вищезазначених перспективах та їхньому науковому осмисленні. За останній час такі зміни відбулися у зв’язку з інтенсивним розвитком і розповсюдженням технологій мультимедійного контакту суб’єктів комп’ютерно опосередкованого спілкування, що забезпечило умови для створення нової парадигми єдності різних видів спілкування («живого» і «комп’ютерного»).

          Проаналізовано психологічну роль мультимедійних технологій, таких як аудіо- та відеозв’язок, можливість використовувати музичній супровід, аудіо- та відеоролики, моделювання різноманітних об’єктів і процесів у 3D-просторі тощо, що починають все більш активно, вже на масовому рівні, застосовуватися у мережі Інтернет в різних контекстах, таких як бізнес, розваги, навчання, консультування, психотерапія та ін., а також набувати поступового поширення і в інтернет-тренінгах. Підкреслено, що навчання та психологічна робота, що здійснюються через мережу Інтернет, починають переходити до нової парадигми. Таким чином, поєднання в інтернет-тренінгах «текстово-знакового» спілкування (комунікації, подання інформації та навіть побудови інтерфейсу) з «інтерактивно-мультимедійним» є однією з найважливіших складових організації сучасного інтернет-тренінгу, що також одночасно являє собою новий концептуальний «мультимедійний» підхід у його здійсненні.

          Виявлено, що, по-перше, технічні можливості сучасних інтернет-технологій дозволяють здійснювати групову психологічну роботу в мережі Інтернет; по-друге, інтернет-тренінги здатні створювати контекст для досягнення бажаних результатів в умовах віртуальної взаємодії шляхом послідовного виконання поставлених завдань; по-третє, покроковий алгоритм проведення інтернет-тренінгів відповідає технічним можливостям інтернет-технологій і дозволяє реалізовувати групову психологічну роботу в мережі Інтернет; по-четверте, комплексний аналіз результатів роботи інтернет-тренінгів дозволяє зробити однозначний висновок про те, що на сьогоднішній день можливе проведення групової психологічної роботи в мережі Інтернет за наступних умов: наявність спеціально організованого інтернет-сайту, наявність технічної підтримки під час роботи інтернет-тренінгу, певний рівень комп’ютерної письменності у учасників інтернет-тренінгу, досвідченість і професіоналізм ведучого в області групової практичної роботи.

         3. У матеріалах конференції опубліковано, зокрема, тези викладачів кафедри сурдопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (завідувачка кафедрою доктор психологічних наук, професор Фомічова Л.І.), що свідчить про  продуктивне співробітництво лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання з цією кафедрою.      

        

 

 

 

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.