Актуальні проблеми психології:


Збірник наукових праць Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України

Том 8

Психологічна теорія і технологія навчання

2012 — Випуск 8


Воронюк І.В. Психологічні аспекти активних алгоритмів розвитку інтелекту в системах дистанційного навчання

Дітюк П.П. Проектування: загальний історичний огляд

Коміссарова О.Ю. Комплекс факторов эффективности дистанционного обучения

Костюченко О.В. Особливості перцептивної репрезентації образу світу на основі форми

Кузнєцова І. В. Віртуальна реальність як підсистема Інтернет-реальності

Лотоцька (Ільіна) Ю. М. Розвиток метакогніцій, пов’язаних з успіхом, у віртуальному середовищі на прикладі науково-дослідницького проекту
«Психологія життєвої успішності»

Назар М.М. Потенціал психологічних досліджень в Інтернеті для визначення впливу авторів інтернет-сайтів на особистість студентів

Пархоменко Н.А. Використання теорії нечітких множин для оцінки екологічної ефективності програм віртуального навчання

Попович (Гісем) Т.О. Гендерний аспект вибору молодими людьми стратегій вирішення сімейних конфліктів

Смульсон М.Л. Психологічні особливості віртуальних навчальних середовищ 

Тарасюк І.В. Роль асоціативного мислення дітей мігрантів у процесі їх адаптації до іншомовного простору

Федоренко С.В.
Психологічні особливості побудови корекційно-тренінгової програми зі зниження комп’ютерної залежності у студентської молоді

Цап В. Й. Формування прототипів для комп'ютерної системи розпізнаяя емоцій дюдини по міміці за допомогою еволюційного агоритму

Чумак В. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес розв’язування студентами внз психологічних задач

Щербина В.Л. Соціально-психологічні аспекти формування інноваційного мережевого середовища у сучасній вищій школі

Титул
Стор.1-2
Зміст

Наші автори
Вихідні дані